Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Algemene Voorwaarden NextBrands V.O.F.

NextBrands

Gevestigd te Koningin Julianaweg 27, 3791 VA, Achterveld.

KVK: 81743386

BTW: NL862203764B01

 1. Geldigheidsduur offertes

  1.1 Alle offertes, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn vrijblijvend en gelden als aanbod voor maximaal 14 dagen.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst

  2.1 De Overeenkomst komt tot stand door de digitale retourontvangst van de opdrachtbevestiging of door de retourontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeel-)capaciteit elders in te zetten.

  2.2 De Overeenkomst vervangt en annuleert alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken, of andere communicatie, zowel schriftelijk als mondeling gedaan.

  2.3 Tenzij anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

  2.4 Elke gesloten overeenkomst is bindend voor beide partijen.

 3. Medewerking door de opdrachtgever

  3.1 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde gegevens en bescheiden in de gewenste vorm en wijze.

  3.2 Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer onverwijld over feiten en omstandigheden relevant voor de uitvoering van de opdracht.

  3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, en betrouwbaarheid van verstrekte gegevens, ook indien afkomstig van derden.

  3.4 Opdrachtgever zorgt voor noodzakelijk personeel met de juiste vaardigheden en ervaring, tenzij anders overeengekomen.

  3.5 Vertraging door het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van gegevens resulteert in extra kosten voor Opdrachtgever.

  3.6 Bij niet-nakoming heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de overeenkomst en het in rekening brengen van ontstane kosten.

 4. Uitvoering van de opdracht

  4.1 Opdrachtnemer voert werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap.

  4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze en door welke medewerker(s) de opdracht wordt uitgevoerd, met inachtneming van Opdrachtgevers wensen.

  4.3 Extra werkzaamheden worden alleen verricht na toestemming van Opdrachtgever.

  4.4 Opdrachtgever kan derden betrekken bij de uitvoering zonder overeenstemming, met melding aan Opdrachtnemer.

  4.5 Opdrachtnemer houdt een werkdossier bij dat haar eigendom is.

 5. Geheimhouding

  5.1 Tenzij wettelijk verplicht, verbindt Opdrachtnemer en haar medewerkers zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

  5.2 Opdrachtnemer gebruikt verstrekte informatie alleen voor het doel waarvoor het is verkregen.

  5.3 Opdrachtgever zal inhoud van rapporten, adviezen, of andere uitingen niet aan derden openbaren zonder schriftelijke toestemming.

  5.4 Verplichtingen gelden ook voor door hen ingeschakelde derden.

  5.5 Opdrachtnemer mag in hoofdlijnen verrichte werkzaamheden vermelden ter indicatie van haar ervaring.

  5.6 Overtreding leidt tot een boete van € 5.000 en € 500 per dag, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 6. Intellectueel en industrieel eigendom

  6.1 Opdrachtnemer behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest die zijn ontwikkeld in het kader van de opdracht.

  6.2 Opdrachtgever mag producten niet verveelvoudigen, openbaar maken, of exploiteren zonder toestemming van Opdrachtnemer.

  6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  6.4 Opdrachtgever mag onderzoeksmethoden, werkwijzen, adviezen, modellen, etc., niet zonder toestemming van Opdrachtnemer gebruiken.

 7. Honorarium en kosten

  7.1 Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

  7.2 Partijen kunnen vaste bedragen, tarieven per uur, of andere tarieven overeenkomen.

  7.3 Overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, en andere onkosten.

  7.4 Bij onvoorziene kostenstijgingen heeft Opdrachtnemer het recht tarieven aan te passen.

  7.5 Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

  7.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

  7.7 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van werkzaamheden op te schorten bij betalingsachterstand.

  7.8 Opdrachtgever is bij verzuim wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd.

 8. Aansprakelijkheid

  8.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

  8.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

  8.3 Bij opzet of grove schuld van Opdrachtnemer geldt een ruimere aansprakelijkheid.

  8.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

  8.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie.

  8.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

  8.7 De aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar na afronding van de opdracht.

  8.8 Beide partijen zijn gehouden elkaar zo spoedig mogelijk na het intreden van de schade op de hoogte te stellen.

 9. Overmacht

  9.1 In geval van overmacht worden verplichtingen opgeschort.

  9.2 Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden na 30 dagen overmacht.

  9.3 Overmacht omvat o.a. stakingen, natuurrampen, brand, bedrijfsstoringen, en andere onvoorziene omstandigheden.

  9.4 Overmacht ontslaat partijen niet van betalingsverplichtingen tot moment van overmacht.

 10. Beëindiging

  10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig ontbinden bij tekortkoming in nakoming van verplichtingen door de andere partij.

  10.2 Ontbinding geschiedt schriftelijk met opgaaf van reden en een termijn van ten minste 14 dagen.

  10.3 Bij ontbinding blijven rechten en verplichtingen gelden voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling.

  10.4 Opdrachtnemer behoudt recht op honorarium en vergoeding van gemaakte kosten.

 11. Toepasselijk recht en geschillen

  11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].

  11.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze algemene voorwaarden zijn op 21-12-2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Achterveld.